หลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน

คลิกตรงนี้เพื่อสมัครเข้าอบรม

การควบคุมจิตใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เรา และการชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขสงบอันแท้จริง โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สามารถบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้แก่เด็กและเยาวชนให้พวกเขาได้เรียนรู้ก้าวแรกของวิปัสสนา ซึ่งก็คือ อานาปานสติ นับตั้งแต่เยาว์วัย

อานาปานสติ เป็นวิธีการปฏิบัติง่ายๆ ที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้โดยไม่ยาก ด้วยการเฝ้าสังเกตลมหายใจที่ ผ่านเข้า-ออกตามธรรมชาติ สาเหตุที่ใช้ลมหายใจก็เพราะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติไม่แบ่งแยกเป็นลัทธิ นิกาย ไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมใดๆ

อานาปานสตินับเป็นก้าวแรกของการปฏิบัติวิปัสสนา ที่หมายถึง “การมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง” ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติอันเก่าแก่ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบอีกครั้งเมื่อประมาณ กว่า 2,500 ปีก่อนวิปัสสนาเป็นวิธีการชำระจิตที่เป็นสากล เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีการแบ่งแยกเป็นลัทธินิกายเป็นแก่นคำสอนในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ผู้เผยแผ่ธรรมะหรือกฎของธรรมชาติ

และช่วงเวลาที่ดีของการเริ่มต้นฝึกจิตก้าวแรกนี้ ก็คือในวัยเยาว์ เพราะนอกจากจะช่วยให้มีจิตสงบเป็นสมาธิและมีความจำที่ดีแล้ว ยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้น สามารถบ่มเพาะปัญญาญาณที่จะจัดการกับจิตของตนเอง มีวิจารณญาณในการเลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม แทนที่จะก่ออกุศลกรรม อันจะทำให้พวกเขาสามารถควบคุมและเป็นนายเหนือจิตใจตนเอง ทั้งยังสามารถรับมือกับความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียดในวัยเด็กและวัยรุ่นได้

รูปแบบการอบรม

ปัจจุบันได้มีการจัดอบรมหลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 8-18 ปี เป็นประจำตามศูนย์วิปัสสนาในประเทศต่างๆ ตลอดจนสถาบันต่างๆ เช่น ในโรงเรียน บ้านเด็กกำพร้า บ้านสำหรับคนตาบอด และสถานที่ต่างๆ ตามคำขอ เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชน

โดยทั่วไปจะเป็นหลักสูตรที่แยกระหว่างเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 8-12 ปี กับที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี ทั้งนี้ในระหว่างการอบรมผู้เข้าร่วมจะต้องถือศีล 5 และปฏิบัติตามกฎระเบียบ งดเว้นจากการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอื่น อยู่ในบริเวณที่อบรม โดยแบ่งแยกเขตชาย-หญิง

การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นแรกเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมจะต้องพยายามละเว้นจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องดีงาม
ทั้งหลายโดยการถือศีล 5

1. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพยายามปฏิบัติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมีเมตตา ไม่เข่นฆ่าหรือทำร้ายพวกเขา
2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่หยิบฉวยข้าวของของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ประพฤติผิดทางกาม จะปฏิบัติต่อเพื่อนหญิงและเพื่อนชายเสมือนพี่น้องหรือ มิตรสนิท
4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพูดแต่ความจริง ด้วยความสุภาพอ่อนโยน ไม่พูดปดหรือพูดจาให้ร้ายผู้อื่น
5. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะเว้นจากสุรา สิ่งเสพติด รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์
ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะพยายามปฏิบัติตามคำสอนที่ได้รับในระหว่างการอบรมอย่างดีที่สุด

การรักษาศีลดังกล่าวนับเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิบัติ อันจะช่วยให้จิตเกิดความสงบเพียงพอที่จะปฏิบัติ

 ในขั้นต่อไปคือ การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอานาปานสติ โดยเพ่งความสนใจไปเฝ้าจดจ่อลมหายใจที่ผ่านเข้า-ออกตามธรรมชาติ การอบรมทั้งหมดจะใช้เทปคำสอนของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า โดยแบ่งเป็นช่วงๆ ช่วงละประมาณ 30-40 นาที ซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีเกมส์และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ร่วมด้วย ทว่าจะให้เวลาส่วนใหญ่กับการฝึกปฏิบัติอานาปานสติมากกว่า นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติเมตตาภาวนา (แผ่เมตตา) เพื่อแบ่งปันความสุขสงบที่ได้รับในระหว่างการอบรมให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

 

 

คลิกตรงนี้เพื่อสมัครเข้าอบรม