หลักสูตร อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จ.กรุงเทพฯ

PTJ256607 วันที่ 06 สิงหาคม 2566

ใบสมัครเข้ารับการอบรมอานาปานสติหลักสูตร 1 วัน
สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า


สำหรับเด็กและเยาวชน
ดำเนินการโดย มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์

ระเบียบการในการสมัคร
1. ผู้เข้าอบรม อายุระหว่าง 8 – 18 ปีบริบูรณ์
2. ผู้เข้าอบรมต้องสมัครใจ ไม่ถูกบังคับ และกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
3. การแต่งกายควรใช้เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายและสุภาพ ไม่รัดรูปหรือเอวลอย ไม่ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้น เวลานั่ง ความยาวจะต้องคลุมหัวเข่า
4. รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย ไม่ต้องนำอาหารและสิ่งของมีค่าติดตัวมาด้วย
5. รักษาศีล 5 และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Download Audio: MP3,

กำหนดการอบรม
• ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ 9.00 น. – 9.25 น.
ควรมาถึงศูนย์ฯ ช่วงเวลา 8.30 น. – 9.00 น. * หากมาช้ากว่าเวลา 9.15 น. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม
• เริ่มการอบรม 9.30 น. – 15.30 น.
เวลาส่วนใหญ่นั่งในห้องปฏิบัติ ฟังคำสอน และนั่งสมาธิช่วงละประมาณ 30 นาที พักประมาณ 5 นาที
Copyright © 2023 childrencourse.org