Tag: สมัครเข้าอบรม

สมัครเข้าอบรม

กฎระเบียบในระหว่างการอบรมอานาปานสติสำหรับเด็ก การอบรมอานาปานสติสำหรับเด็ก เป็นวิธีการที่มีคุณค่ามาก เนื่องจากการอบรมนี้จะช่วยให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้น การอบรมอานาปานสติจะช่วยฝึกจิตของเรา ให้เป็นจิตที่สงบ และตั้งมั่น ความแข็งแกร่งของจิตนี้ จะช่วยให้เรามีความสุข และความสงบมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้ว การอบรมอานาปานสติ และการฝึกสมาธินี้ยังจะช่วยให้เราเป็นนายของจิตใจเราเองด้วย สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบกับความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสตินั้นคือ การปฏิบัติตามคำสอนที่ได้รับในระหว่างการอบรม ยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้ และเฉกเช่นเดียวกัน ครอบครัวของเรานั้นถือเป็นรากฐานอันสำคัญที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติประสบกับความสำเร็จหรือไม่อีกด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การอบรมอานาปานสตินั้นต้องอาศัยรากฐานที่ดีนั่นเอง การปฏิบัติอานาปานสติ จะช่วยให้จิตของเราเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำร้ายทั้งตนเอง และผู้อื่นได้ ในช่วงแรกของการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องยอมรับศีลทั้ง 5 ประการ ตามรายละเอียดด้านล่างที่ได้ให้มานี้ ขอให้อ่านอย่างละเอียด และกล่าวตามด้วยความเข้าใจ เมื่อถึงเวลาที่ต้องกล่าวตาม ศีล 5 ประการ ข้าพเจ้าจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่า หรือทำร้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะละเว้นจากการลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะหยิบ หรือจับแต่สิ่งของที่เป็นของข้าพเจ้า และจะไม่หยิบ