Tag: เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน

การทำสมาธิ อานาปานสติเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยควบคุมจิตให้อยู่กับความสงบ ด้วยการให้ความสนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมนุษย์เรามีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ก็คือลมหายใจของเรานั่นเอง  ลมหายใจอยู่กับตัวเราตลอดเวลา หากเราเพียงแค่รับรู้ถึงลมหายใจ ในขณะที่ผ่านเข้าและผ่านออกอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จิตใจก็จะเริ่มสงบ และมีความสุขยิ่งขึ้น บางครั้งขณะทำสมาธิ ก็จะมีสิ่งบางอย่างมารบกวนทำให้จิตใจวอกแวก และดึงความสนใจของเราออกไปจากลมหายใจ สิ่งนั้นอาจเป็นเสียง…. ความเจ็บปวด…. แต่บ่อยครั้งที่พบว่า เจ้าตัวปัญหาก็คือจิตใจที่ไม่อยู่นิ่งของเรานั่นเอง จิตใจของเรานั้นเต็มไปด้วยความคิด เรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้าง มีเรื่องราวไร้สาระต่างๆและไม่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นในจิตใจเราอยู่เสมอ! เปรียบเหมือนลิงที่ชอบกระโดดไปที่โน่นที ที่นั่นที ยากนักที่จะควบคุมได้   การที่เราจะสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้นั้น เราจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม ในระยะเวลาที่เพียงพอ และในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเอื้อต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติ การที่เรานั่งสมาธิเป็นประจำ จะช่วยสกัดความคิดที่ไม่ดีงามและความรู้สึกขุ่นเคืองไม่พอใจต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น ด้วยการทำสมาธิดังกล่าว จะทำให้เรามีความสุขและความสงบมากขึ้นๆ   เหตุใดจึงต้องใช้ลมหายใจ ลมหายใจ คือเพื่อนที่ดีที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเสมอ ทุกคนสามารถใช้ลมหายใจได้ ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น หรือประเทศใดก็ตาม ลมหายใจ